Op 19 september 2015 hebben wij de fokkersdag van de N.Z.C. gehouden in Tiel. 

Er waren 133 zilvers ingezonden, wat een mooi aantal is.
In 2014 waren dat er 153, maar in 2013 ook 133. 

De jaarvergadering begon om 9.30 uur.

Een woord van welkom aan alle aanwezigen, keurmeesters, jubilarissen, inzenders en belangstellenden. 

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer Jan Balder op 21 juli 2015, hij was 86 jaar. Jan was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ook erelid van de KLN vanwege de vele functies die hij bijzonder actief binnen de organisatie bekleedde. Verder was hij o.a. ook medeoprichter van de Thriantaclub en Hulstlanderclub. Hij zou op vandaag jubilaris zijn geweest vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap van de Zlverclub. Hij was vele jaren clubkeurmeester van de Zilverclub. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Veel districtsows zijn vanwege de volgelgriep niet doorgegaan.

Wiel Ladenstein is benoemd tot lid van verdienste van de KLN. Hij is vele jaren keurmeester geweest en heeft een groot aandeel gehad in het tot stand komen van de puntenkeuring.

De keurmeesters waren J. Vijfvinkel, H. van Weelden, A. Hertogh, G. Dermois en E. Maas. Zij hadden allen ongeveer 26 dieren te keuren.
Het vinden van schrijvers en aandragers was goed voorbereid en tijdens de vergadering gaven de laatste helpers zich op.
                                   
De loterijcommissie bestond ook dit jaar weer uit Dick Zwaan en Kees van de Marel. Bedankt! Mooie opbrengst van €250,-.

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie vond het er prima en verzorgd uitzien. De inning van de contributie is een stuk verbeterd, maar blijft de aandacht vragen. Een nieuwe commissie werd benoemd.

Het jaarboekje werd door de leden gewaardeerd. Het zag er prima uit.
 
Er waren dit jaar 5 jubilarissen. De heer G.G.A. Mestrom en de heer J. Sanders 50 jaar, de heer G. v. Oosterhout 40 jaar en de heren C. v.d. Marel en R. Schraa waren 25 jaar lid, .
Van Mevr. Mestrom werd een brief ontvangen met daarin het levensverhaal van haar man Sra. Een prachtig stuk geschiedenis voorgelezen door de voorzitter, waar iedereen van genoot. Ook C. v.d. Marel werd toegesproken, waarin zijn showresultaten en inzet voor de loterijcommissie naar voren werden gehaald.
De aanwezige jubilarissen kregen een jubileumbord overhandigd. Helaas waren de heren G. v. Oosterhout, J. Sanders en R. Schraa niet aanwezig.
Ook de heer C. Horden kreeg zijn jubileumbord, welke hij vorig jaar vanwege technische problemen nog niet kreeg uitgereikt.
Hulde voor hem dat hij er toch bij wilde zijn, ondanks het feit dat de Vlaamse Reuzenclub in Veenendaal, waar hij ook dieren had zitten, ook zijn show hield.
De heer J. Zwaan was met kennisgeving afwezig. Zijn broer Dick heeft het bord meegenomen.
                            
Bestuursverkiezing: Henk den Besten was aftredend en niet herkiesbaar. Zijn functie is per 1 november 2014 ingevuld door Wim van den Boogaard, die in de vergadering van vorig jaar reeds was benoemd als bestuurslid.

Henk den Besten ontving wegens zijn inzet de afgelopen jaar als secretaris een woord van dank van de voorzitter en kreeg een enveloppe met inhoud overhandigd.
De heren W. Ladenstein en G. Dermois zijn resp. gestopt of gaan stoppen als keurmeester.
De voorzitter dankt hen beiden voor hun inzet voor de Zilverclub en overhandigd eveneens een enveloope met inhoud.

Bij het agendapunt: Prijsuitreiking Champion Show (1e Clubshow) werd Cees Horden gefeliciteerd met het behalen van het clubkampioenschap met een groot zilver. Dit dier werd ook nog derde van groep 3. Hij kreeg de Vanhommerig wisselbokaal.  
Prijsuitreiking Noordshow, dit is de 2e Clubshow. Winnaar werd de heer H. Poortier. Hij ontving de wisselbeker, welke beschikbaar werd gesteld door de heer J. Zwaan.  
De opgave hulp Championshow werd met 1 aandragers, 1 schrijver en een reserve ingevuld. 

De statuten zijn definitief goedgekeurd.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel heerft dus plaatsgevonden.

De locatie in Tiel werd door de leden als bijzonder positief ervaren.
Het verzoek van de Wenerclub om met ingang van 2016 gezamenlijk de fokkersdag op de 3e zaterdag van september in Tiel te gaan houden, kreeg geen instemming van de vergadering. De voor en tegens werden door bestuur en leden naar voren gebracht. Stemming gaf aan dat ca. 90% van de leden wil dat de Zilverclub zelfstandig zijn fokkersdag in Tiel blijft houden.

Na het algemene gedeelte van de jaarvergadering werd de fokkersdag – het keuren van dieren – gehouden. Er waren 133 zilvers ingezonden. Er werd net als vorig jaar gekeurd in een A-klasse geboren (jan-febr-mrt) en een B-klasse (apr-mei-juni). Er waren 19 groot zilvers en 53 klein zilvers in de A-klasse en 7 groot zilvers en 54 klein zilvers in de B-klasse.

Er waren 5 keurmeesters die allemaal hun beste en op 1na beste dier moesten uitmaken. Na afloop van de keuring heeft elke inzender, net als vorig jaar, de uitslagenlijst ontvangen. Hier hadden de inzenders en keurmeesters wel waardering voor.

Ook dit jaar was het mogelijk dieren in te sturen in de zogenaamde AOC (Any Other Colour) klasse.
Hier werd geen gebruik van gemaakt.

Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Dit waren mooie bekers, waarvoor de heer Albert Lanting had gezorgd.
De keurmeesters kregen als blijk van waardering een mooie vleesprijzen "hammetjes" ,uitstekend verzorgd door Remko Remmerde.
Rond 15.30 uur werd de fokkersdag afgesloten en kon er worden opgeruimd.
Met behulp van een aantal zilverfokkers en de mensen van Tiel was deze klus gauw geklaard.

Alle bestuursleden hebben weer prima werk verricht.
Wim van den Bogaard heeft de tentoonstellingsadministratie verzorgd en had ook na afloop weer de catalugus beschikbaar. Albert heeft de prijswinnaars uitgezocht en samen met de voorzitter de prijsuitreiking verzorgd.    
Alle leden een goed showseizoen en wel thuis.

Tot slot: De mensen van Tiel en de mensen van de Zilverclub waren beiden heel tevreden en kijken terug op een geslaagde fokkersdag 2015 van de NZC.
Winnaar A - klasse fokkersdag 2015
Kooi:73  Groot Zilver Licht Konijngrijs 96,0 punten  fok/eig  Comb. Westerlaken-Heijstek

                                   Tevens mooiste Groot Zilver B-klasse
                                        
De winnaars van de fokkersdag zijn :
A - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :  
Fraaiste Groot Zilver op 1 na: 

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:
Fraaiste Klein Zilver op 2 na:

B - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :   

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

Fraaiste Jeugdlid:
Kooi: 54

Kooi:   4
Kooi: 14   

Kooi: 54   
Kooi: 51 
Kooi: 32


Kooi: 73

Kooi: 73   

Kooi:107   
Kooi: 83

Kooi: 85 
C. v.d. Marel

Comb. Westerlaken-Heystek
Comb. v.d. Heuvel

C. v.d. Marel  
Comb. v.d. Heuvel
W. v.d. Schaft


Comb. Westerlaken-Heijstek

Comb. Westerlaken-Heijstek

A. Buijs   
A. Lanting

Comb. Johan en Cindy

   5VR-109

5BW-206
5MR-303

5VR-109
5MR-138
5EB-315


5BW-401

5BW-401

5WV-426
5SY-403

5IW-404
punten  96,0

punten  95,5
punten  95,5

punten  96,0
punten  96,0
punten  95,5


punten  96,0

punten  96,0

punten  96,0
punten  96,0

punten 94,0Nederlandse Zilver Club
Fokkersdag 2015
Fraaiste Groot Zilver A klasse: kooi 4
fok/eig Comb. Westerlaken-Heijstek
Fraaiste Klein Zilver B klasse:  kooi 107
                fok/eig A. Buijs
Er zijn nog veel meer filmpjes te bekijken op onze youtube kanaal.
Download hier de Catalogus van de fokkersdag 2015
Impressie fokkersdag 2015
Fraaiste Klein Zilver B klasse op 1na:
  Kooi: 83 fok/eig A. Lanting
Fraaiste Klein Zilver A klasse op 1na: kooi 51 
     fok/eig Comb. v.d. Heuvel
Kooi:54  Klein Zilver Midden Blauw 96,0 punten  fok/eig  C. v.d. Marel

                                Tevens mooiste Klein Zilver A-klasse
                                        
Fraaiste Groot Zilver A klasse op 1na: kooi 14
fok/eig Comb. v.d. Heuvel
Fraaiste Klein Zilver van de Jeugdleden:
  Kooi: 85 fok/eig Comb. Johan en Cindy